Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – per 4 weken

``De kleine lettertjes``
1.        Leden

Leden zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan op datum van inschrijving. De overeenkomst is geldig voor een minimale periode van de door de klant gekozen looptijd. Daarna zal de overeenkomst geldig blijven voor onbepaalde tijd, welke hierna een opzegtermijn heeft van één periode (van 4 weken). De opzegtermijn zal ingaan vanaf de eerstvolgende incasso (indien de minimale looptijd van het lidmaatschap is verstreken). Hiervoor dient men persoonlijk op de club het evaluatieformulier in te vullen.

2.        Lidmaatschapsgelden

Het startersgeld bedraagt per lid €45,00. De contributie wordt elke 4 weken geïncasseerd. Bij contante betaling wordt per periode €7,50 extra in rekening gebracht en dienen er 3 periodes vooruitbetaald te worden. De contributieprijzen kunnen tussentijds verhoogd of verlaagd worden op grond van economische ontwikkelingen in Nederland volgens de indexcijfers verstrekt door het Centraal Bureau Statistiek en de wettelijke toegestane bepalingen, waarvan tijdige aankondiging voor de leden zal worden aangegeven.

3.        Bezoekers registratie

Elk lid dient zich bij aanvang van zijn/haar bezoek te registreren. Bij verlies van het toegangsbandje komt dit voor rekening van lid, welke € 15,00 bedraagt. Zonder toegangsbandje heeft men geen toegang tot de faciliteiten.

4.        Inhaallessen / Trainingen

Inhaallessen zijn in geval van ziekte of omstandigheden door overmacht mogelijk op de daarvoor bestemde dagen/uren zonder extra kosten anders dan de vastgestelde lidmaatschapsgelden. Indien het lid een les mist dient de les ingehaald te worden per 4 weken dat men deze les mist of uiterlijk een periode later.

5.        Aansprakelijkheid

LaVita Lifestyleclub is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van het lid of bezoeker, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.

6.        Wangedrag

Leden die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de medewerkers en/of sportcentrum in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot het sportcentrum worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen. LaVita Lifestyleclub behoudt zich het recht voor mensen te weigeren zonder opgaaf van redenen.

7.        Herinneringen- incasso

Indien de periodieke contributie niet kan worden geïncasseerd, wordt € 7,50 administratiekosten (per periode) in rekening gebracht.

8.        Verantwoordelijkheid

Een inschrijving van een minderjarige dient ook persoonlijk door een ouder of verzorger te geschieden. Dit geldt ook bij het opzeggen van een minderjarige.

9.        Beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen eindigen na het verstrijken van de minimale looptijd vermeld op de inschrijving en zolang er geen contributie achterstand plaatsvindt. Hierbij dient een opzegtermijn van minimaal 4 weken in acht te worden genomen. De opzegtermijn zal ingaan vanaf de eerstvolgende incasso (indien de minimale looptijd van het lidmaatschap is verstreken). Bij beëindiging dient de opzegging in persoon te geschieden.

10.     Reservering

Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gezet. Alleen in uitzonderlijke gevallen zoals ziekte of ongeval, welke langer duren dan 4 weken, kan men reserveren in overleg.

11.     Overdragen

Een lidmaatschap mag eenmalig worden overgedragen aan derden, zolang er geen sprake is van contributieachterstand, eerdere overdraging of verstrijken van de einddatum na opzegging. Een overdraging dient in persoon te geschieden. Een lid kan alleen een gelijkwaardig lidmaatschap overdragen. De persoon die het lidmaatschap overneemt, dient de contributie te gaan betalen die op het moment van overname van het lidmaatschap geldt. Het overdragen van een lidmaatschap bedraagt eenmalig €15,00.

12.     Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van LaVita Lifestyleclub gebruikt. Deze gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.