Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden


“De kleine lettertjes”


Algemene Voorwaarden

“de kleine lettertjes”


 1.        Leden

Leden zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met LaVita Lifestyleclub. Men is definitief lid op de datum van inschrijving. De overeenkomst is geldig voor onbepaalde periode welke hierna een opzegtermijn heeft van 1 maand waarbij de datum van opzegging de 1e van de volgende maand is.

2.        Lidmaatschapsgelden

Het inschrijfgeld bedraagt per cursist € 40,00. De contributie wordt in de laatste week voorafgaand aan de 1e van de maand geïncasseerd. Bij contante betaling wordt maandelijks € 5,00 extra in rekening gebracht en dient 3 maanden vooruit betaald te worden. Maandelijkse contributieprijzen kunnen tussentijds verhoogd of verlaagd worden op grond van economische ontwikkelingen in Nederland volgens de indexcijfers verstrekt door het Centraal Bureau Statistiek en de wettelijk toegestane bepalingen, waarvan tijdige aankondiging voor de leden zal worden aangegeven.

3.        Bezoekers registratie

Elk lid dient bij aanvang zijn/haar bezoek te registreren, bij verlies van de toegangssleutel komt dit voor rekening van lid welke € 15,00 bedraagt. Zonder toegangssleutel heeft men geen toegang tot de trainingsfaciliteiten.

4.        Inhaallessen / Trainingen

Inhaallessen zijn in geval van ziekte of omstandigheden door overmacht mogelijk op de daarvoor bestemde dagen/uren zonder extra kosten anders dan de vastgestelde lidmaatschapsgelden. Indien het lid een les mist dient de les ingehaald te worden in de maand dat men deze les mist of uiterlijk een maand later.

5.        Aansprakelijkheid

LaVita Lifestyleclub is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van het lid of bezoeker, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.

6.        Wangedrag

Leden die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de medewerkers en/of sportcentrum in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot het sportcentrum worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen. LaVita Lifestyleclub behoudt zich het recht voor mensen te weigeren zonder opgaaf van redenen.

7.        Herinneringen- incasso

Indien de periodieke contributie niet kan worden geïncasseerd, wordt € 7,50 administratiekosten, per periode in rekening gebracht.

8.        Verantwoordelijkheid

Personen die de inschrijving voor minderjarigen aangaan ongeacht in welke functie of hoedanigheid, zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor de financiële consequenties verbonden aan de periode van lidmaatschap en het in deze overeenkomst daaraan gestelde. Een inschrijving van een minderjarige dient ook persoonlijk door een ouder of verzorger te geschieden. Dit geld ook bij het opzeggen van een minderjarige.

9.        Beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen eindigen na het verstrijken van de minimale looptijd vermeld op de inschrijving en zolang er geen contributie achterstand plaats vindt. Hierbij dient een opzegtermijn van minimaal een kalendermaand in acht te worden genomen. Bij beëindiging van de cursus dient de opzegging in persoon te geschieden. Opzegging dient voor de 1e van de volgende maand te geschieden.

10.     Reservering

Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gezet. Alleen in uitzonderlijke gevallen zoals ziekte of ongeval welke langer duren dan 1 maand kan men reserveren in overleg.

11.     Overdragen

Een lidmaatschap mag eenmalig worden overgedragen aan derden zolang er geen sprake is van contributie achterstand, eerdere overdraging of verstrijken van de einddatum na opzegging. Een overdraging dient in persoon te geschieden. Een lid kan alleen een gelijkwaardig lidmaatschap overdragen. De persoon die het lidmaatschap overneemt, dient de contributie te gaan betalen die op het moment van overname van het lidmaatschap geldt. Het overdragen van een lidmaatschap bedraagt eenmalig €15,00

12.     Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van LaVita Lifestyleclub gebruikt. Deze gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.