Privacy Policy LaVita


Privacy Policy


Wij gaan serieus om met uw privacy


Privacy Policy

Wij gaan serieus om met uw privacy


LaVita Lifestyleclub hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LaVita Lifestyleclub houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • –  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • –  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • –  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • –  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • –  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • –  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.Als LaVita Lifestyleclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door LaVita Lifestyleclub verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • –  Administratieve doeleinde;
 • –  Communicatie over het lidmaatschap en/of uitnodigingen;
 • –  Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • –  Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LaVita Lifestyleclub de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voornaam en achternaam;
 • –  Adresgegevens;
 • –  Geslacht;
 • –  Geboortedatum;
 • –  Telefoonnummer;
 • –  E-mailadres;
 • –  Betalingsgegevens;
 • –  E-mailadres;
 • –  Gegevens t.b.v. intake (waaronder evt. medische gegevens);
 • –  Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;
 • –  Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten.Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.
Verwerking van bijzondere persoonsgegevens van leden

LaVita Lifestyleclub verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

 • –  Gegevens over gezondheid;
 • –  Gegevens over gewicht;
 • –  Gegevens over trainingsdoelen.LaVita Lifestyleclub gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan andere binnen LaVita Lifestyleclub verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen 12 maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd.
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door LaVita Lifestyleclub verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Het inschrijving formulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LaVita Lifestyleclub de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voornaam;
 • –  Tussenvoegsel;
 • –  Achternaam;
 • –  E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door LaVita Lifestyleclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door LaVita Lifestyleclub verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, aanvraag via website;

Voor de bovenstaande doelstelling kan LaVita Lifestyleclub de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voornaam;
 • –  Tussenvoegsel;
 • –  Achternaam;
 • –  Telefoonnummer;
 • –  E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door LaVita Lifestyleclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door LaVita Lifestyleclub verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan LaVita Lifestyleclub de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voornaam;
 • –  Tussenvoegsel;
 • –  Achternaam;
 • –  Adres;
 • –  Postcode;
 • –  Woonplaats;
 • –  Telefoonnummer;
 • –  E-mailadres;
 • –  Geboortedatum;
 • –  Salarisgegevens;
 • –  Kopie ID;
 • –  BSN-nummer;
 • –  Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door LaVita Lifestyleclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • –  Het verzorgen van de CRM;
 • –  Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • –  Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • –  Het verzorgen van de fitness schema’s;
 • –  Het verzorgen van voedingsplannen;
 • –  Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

LaVita Lifestyleclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • –  Alle personen die namens LaVita Lifestyleclub van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • –  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • –  We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleidingtoe is;
 • –  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke oftechnische incidenten;
 • –  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • –  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming vanpersoonsgegevens;
 • –  Wij beveiligen de hoofdingangen en nooduitgangen door middel van een bewakingscamerawaarvan de beelden 14 dagen worden bewaard, alvorens ze worden verwijderd;
 • –  Ons gebouw is beveiligd met een alarminstallatie en brandmeldinstallatie.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wijzigingen

LaVita Lifestyleclub behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen.

Contactgegevens

LaVita Lifestyleclub Sportlaan 7
3905 AD Veenendaal 0318 – 745 945 info@lavitaveenendaal.nl

 

– Privacy Policy LaVita Lifestyleclub april 2018